Sastriya Sadhu-sanga

Sastriya Sadhu-sanga

cintamanir jayati somagirir gurur me siksa-gurus ca bhagavan sikhi-pincha-maulih yat-pada-kalpataru-pallava-sekharesu lila-svayamvara-rasam labhate jayasrih [“All glories to Cintamani, and my initiating spiritual master, Somagiri. All glories to my instructing...
en_USEnglish
en_USEnglish