English translation (Sripad Premananda Prabhu):

Brajanath Prabhu (En), Sripad BV Vaikhanas Maharaja (En) and Sri Sripad Premananda Prabhuji (Hindi):

Sign up for our KRIPA Daily newsletter!